Ons aanbod

Op deze pagina vindt u het aanbod van Op Maat Diagnostiek & Behandeling overzichtelijk op een rijtje. Het aanbod is afgestemd op de kennis en expertise van het team. De diverse vormen van diagnostiek, behandeling, begeleiding en training zijn allemaal gebaseerd op wetenschappelijke inzichten, maar worden tegelijkertijd afgestemd op het kind. Zo kunnen we ervoor zorgen dat we doen wat werkt, voor het kind.

Diagnostiek

Soms geven problemen die uw kind in het dagelijks leven ervaart, zoals in gedrag, op schoolse vaardigheden of in emoties, reden om aan te nemen dat er een onderliggende oorzaak is. Dan is het zaak om middels diagnostisch onderzoek deze oorzaken te achterhalen. Zo kunnen we uw kind en u als ouder helpen te begrijpen wat er aan de hand is.

Met deze nieuwe kennis kunnen uw kind en uzelf beter zicht krijgen op de krachten en problemen die uw kind heeft. Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek worden adviezen opgesteld voor uw kind. Om deze adviezen praktisch hanteerbaar te maken, worden deze afgestemd op de situatie van uw kind.

In sommige gevallen kunt u met de uitkomsten en adviezen van het onderzoek alweer verder. In andere gevallen is het raadzaam om extra begeleiding of een behandeling in te zetten. Ook hierin geven wij u een passend advies. Eventueel ondersteunen we u ook bij verder contact met en verdere informatie en handelingsadviezen voor de school van uw kind.

Psycho-educatie; bij een bekende diagnose

Wanneer er diagnostisch onderzoek gedaan is, komt er vaak veel informatie op u en uw kind af. Wij vinden het erg belangrijk dat deze uitkomsten goed en in begrijpelijke taal wordt toegelicht aan u en (indien passend) uw kind. Vaak is enkel een terugkoppelingsgesprek onvoldoende en worden er meerdere gesprekken gepland waarop uitgebreid ingegaan wordt op de resultaten en de praktische handelingsadviezen voor thuis. Dit noemen we psycho-educatie.

Het doel van psycho-educatie is om uw kind en zijn of haar omgeving, verder te helpen met kennis en handvatten vanuit het diagnostisch onderzoek. Hierbij is veel aandacht voor het zelfbeeld van het kind. Psycho-educatie kan ingezet worden wanneer er een DSM-diagnose gesteld is (bijvoorbeeld ADHD, Autisme, Dyslexie, Angststoornis, Depressie etc.), maar ook zonder diagnose kan psycho-educatie worden ingezet en zeer waardevol zijn!

Zelfbeeld

Heeft uw kind weinig zelfvertrouwen of denkt hij/zij vaak negatief over zichzelf? Wanneer een negatief zelfbeeld een kind belemmerd in het dagelijks functioneren (thuis, in contact met vrienden, op school), kan behandeling wenselijk zijn.

Op Maat Diagnostiek & Behandeling biedt behandeling voor kinderen en jongeren bij een negatief zelfbeeld middels het cognitief gedragstherapeutisch programma COMET. Daarbij wordt uitgegaan van de specifieke vraag van het kind. Met andere woorden: behandeling wordt op maat gemaakt. In een individueel traject gaat een van onze orthopedagogen of psychologen aan de slag met het verbeteren van het zelfbeeld en het versterken van het zelfvertrouwen.

Faalangst

Veel kinderen ervaren angst of spanning voor toetsen of zijn wel eens bang om fouten te maken. Wanneer deze angst kinderen gaat belemmeren, bijvoorbeeld wanneer zij hierdoor lichamelijke klachten krijgen, schoolprestaties achteruitgaan of zij hierdoor minder goed in hun vel zitten, wordt er gesproken over faalangst. Een faalangsttraining kan dan een goede keuze zijn om uw kind te helpen hiermee om te gaan.

Op Maat Diagnostiek & Behandeling biedt faalangsttrainingen zowel individueel als in groepsverband. In een traject, afgestemd op uw kind, wordt er gewerkt aan het verminderen van de spanning en angst rondom het thema falen. Ook ouders en eventueel docenten worden actief betrokken bij het traject, zodat er ook thuis en op school geoefend kan worden met het geleerde.

Aandacht- en concentratieproblemen

Veel kinderen hebben moeite met opletten in de klas of zich langere tijd richten op een taak. Er kan dan sprake zijn van aandachts- en concentratieproblematiek en/of AD(H)D. Behandeling kan zich dan richten op het geven van uitleg over de vaak ingewikkelde processen in de hersenen van het kind die een rol spelen bij de aandacht en concentratie (zie psycho-educatie).

Daarnaast biedt Op Maat Diagnostiek & Behandeling, behandeling voor het versterken van de executieve functies. Behandeling kan zich richten op het versterken van de planningsvaardigheden (training: zelf plannen), of de aandachtsfuncties (training: beter bij de les).

Afhankelijk van de vraag en leeftijd van het kind worden ook ouders en/of leerkrachten betrokken bij de behandeling, om zo uw kind maximaal te ondersteunen bij het oefenen in de praktijk.

Sociale vaardigheden (Rots en Water training)

Rots & Water is een psycho-fysieke groepstraining om de weerbaarheid en sociale vaardigheden van kinderen/jongeren te vergoten. Door middel van lichamelijke oefeningen (het FYSIEKE deel van de training), kringgesprekken en reflectiemomenten (het MENTALE deel van de training) wordt er geoefend met verschillende thema’s.

De training is onder andere geschikt voor kinderen die moeite hebben met zelfbeheersing, weerbaarheid, pestgedrag, een lager zelfvertrouwen hebben of sociaal onhandig kunnen zijn. De trainingen zijn verdeeld in verschillende groepen gebaseerd op de leeftijd en groep waarin een kind zit. De training is daarnaast geschikt voor schoolklassen waarbinnen het tussen de leerlingen onderling niet lekker loopt. Rots & Water training is wetenschappelijk bewezen effectief om de weerbaarheid te vergroten en sociale vaardigheden te verbeteren.

Emotieregulatie

Zijn emoties lastig voor uw kind? Vindt uw kind het moeilijk over zijn emoties te praten, ze te herkennen of ermee om te gaan? Tijdens een behandeling gericht op emotieregulatie, leert uw kind welke emoties er allemaal zijn. Hoe voelen ze en hoe kun je deze emoties herkennen? Wat is de invloed hiervan op jouzelf en je gedrag? Ook leert uw kind dat emoties een functie hebben en dat alle emoties er mogen zijn. Er wordt aandacht besteed aan de manier waarop uw kind kan omgaan met emoties en hoe je in bepaalde situaties kan reageren. De duur van de behandeling wordt bepaald aan de hand van de behoeften van uw kind.

Angst en depressie

Zijn emoties lastig voor uw kind? Vindt uw kind het moeilijk over zijn emoties te praten, ze te herkennen of ermee om te gaan? Tijdens een behandeling gericht op emotieregulatie, leert uw kind welke emoties er allemaal zijn. Hoe voelen ze en hoe kun je deze emoties herkennen? Wat is de invloed hiervan op jouzelf en je gedrag? Ook leert uw kind dat emoties een functie hebben en dat alle emoties er mogen zijn. Er wordt aandacht besteed aan de manier waarop uw kind kan omgaan met emoties en hoe je in bepaalde situaties kan reageren. De duur van de behandeling wordt bepaald aan de hand van de behoeften van uw kind.

Taalproblemen

Wanneer uw kind problemen heeft met taal; zoals met spellen, schrijven of lezen en extra ondersteuning vanuit school geen effect blijkt te hebben, kan er sprake zijn van een probleem in de taalontwikkeling of een leerprobleem zoals dyslexie. Op Maat Diagnostiek & Behandeling brengt middels een onderzoek in kaart wat ten grondslag ligt aan deze taalproblemen en of er sprake is van bijvoorbeeld dyslexie. Hiervoor kijken we eerst naar de schoolgegevens van uw kind en of er sprake is van een achterstand. Tijdens het onderzoek brengen we de taalvaardigheid van uw kind in kaart. Aan de hand van het onderzoek geven we adviezen aan ouders en de school van uw kind.

Bij vaststelling van dyslexie kan een dyslexiebehandeling een logische vervolgstap zijn. Hierbij wordt extra geoefend met taalbegrip, spelling, lezen en het aanleren van vaardigheden. Er wordt een individueel behandelplan opgesteld met doelen waaraan gewerkt wordt. Ook psycho-educatie en omgang met de diagnose vormen een onderdeel van de behandeling.

Bij kinderen met dyslexie is er regelmatig sprake van faalangst. Dit wordt dan ook meegenomen in de behandeling. Een dyslexiebehandeling is intensief van aard; gemiddeld zijn er 40 tot 65 sessies voor en kind. Daarnaast wordt er regelmatig huiswerk meegegeven om thuis extra te oefenen en automatiseren.

Rekenproblemen

Als uw kind problemen heeft met rekenen en extra ondersteuning vanuit school geen effect lijkt te hebben, kan er sprake zijn van dyscalculie. Bij Op Maat Diagnostiek & Behandeling kan er middels een onderzoek worden gekeken wat de oorzaak is van deze rekenproblemen en of er sprake is van dyscalculie. Hiervoor kijken we eerst naar de schoolgegevens van uw kind en of er sprake is van een achterstand. Tijdens het onderzoek brengen we de rekenvaardigheden van uw kind in kaart. Ook kijken we naar mogelijke verklarende factoren die een rol kunnen spelen. Aan de hand van het onderzoek geven we adviezen aan ouders en de school van uw kind.

Het is mogelijk om aansluitend een dyscalculiebehandeling te volgen. Hierin wordt extra geoefend met getalbegrip, rekeninzicht en het leren van vaardigheden. Er wordt een individueel behandelplan opgesteld met doelen waaraan gewerkt wordt. Ook psycho-educatie en omgang met de diagnose vormen een onderdeel van de behandeling. Bij kinderen met dyscalculie is er regelmatig sprake van faalangst. Dit wordt dan ook meegenomen in de behandeling. Een dyscalculiebehandeling is intensief van aard; gemiddeld zijn er 40 tot 65 sessies voor en kind. Daarnaast wordt er regelmatig huiswerk meegegeven om thuis extra te oefenen en automatiseren.

Begeleiding

Naast verschillende vormen van behandeling biedt Op Maat Diagnostiek & Behandeling ook begeleiding aan kinderen en jongeren. Begeleiding kan zowel kortdurend als langdurig plaatsvinden en kan zich richten op verschillende gebieden. Er kan gedacht worden aan problemen met plannen/organiseren, omgang met emoties, omgang met problemen horende bij een diagnose, toewerken naar zelfstandigheid of structuur aanbrengen in een dag. Wij gaan hierbij uit van de hulpvraag van de cliënt en gaan samen aan de slag met individuele doelen. Want begeleiding is maatwerk!