Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Op Maat Diagnostiek & Behandeling

Artikel 1

Opdrachtgever: Lokale verwijzende instanties & particuliere cliënten

Opdrachtnemer: Op Maat Diagnostiek & Behandeling, ook wel de zorgaanbieder genoemd.

Artikel 2, Definities

Client: Persoon of personen die de zorg / dienstverlening van Op Maat Diagnostiek & Behandeling ontvangt.

Vertegenwoordiger:

De wettige vertegenwoordiger van client of de natuurlijke persoon die door client gemachtigd is of diens ouders.

De beschikking van de gemeente:

De beschikking waarin is vastgelegd welke aard, omvang en duur de zorg heeft die client namens Op Maat Diagnostiek & Behandeling ontvangt.

Zorgarrangement:

De overeengekomen zorg danwel dienstverlening Zorgovereenkomst:

Het door de vertegenwoordiger ondertekende contract tussen vertegenwoordiger en Op Maat Diagnostiek & Behandeling waarin alle zorgafspraken zijn vastgelegd die de client ontvangt.

WMO: Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Vanaf 18 jaar en of bij uitgestelde jeugdzorg vanaf maximaal 21 jaar).

Jeugdhulp:

Op Maat Diagnostiek & Behandeling verleent zorg/dienstverlening binnen de lichte jeugdzorg in het kader van de jeugdwet.

Online zorgportaal:

Software gebruikt door Op Maat Diagnostiek & Behandeling voor het bijhouden van alle klantgegevens, te weten Zilliz. Vertegenwoordigers/cliënten kunnen hier op inloggen en zelf de voortgang volgen.

Klachtenregeling:

De klachtenregeling vormt een integraal onderdeel van de algemene voorwaarden van Op Maat Diagnostiek & Behandeling

Artikel 3, toepassing van de algemene voorwaarden.

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door de vertegenwoordiger/client en Op Maat Diagnostiek & Behandeling tot stand gekomen afspraken, zowel mondeling als schriftelijk, tenzij Op Maat Diagnostiek & Behandeling een ondertekende verklaring heeft afgegeven waarin duidelijk staat dat hiervan kan worden afgeweken en welke voorwaarden in onderhavig geval wel van toepassing zijn.
 • Door vertegenwoordigers, dan wel cliënten aangepaste algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen.
 • Indien onduidelijkheid bestaat over de algemene voorwaarden beslist die directie van Op Maat Diagnostiek & Behandeling, uitleg zal schriftelijk plaats vinden naar de geest van de algemene voorwaarden.

 • De algemene voorwaarden worden te allen tijde samen met het contract voor het aangaan van de zorg/dienstverlening schriftelijk aan de vertegenwoordiger/client overhandigd.
 • Op verzoek van vertegenwoordiger/client licht Op Maat Diagnostiek & Behandeling de algemene voorwaarden mondeling toe.

Artikel 4, Wettelijke regelingen

Op Maat Diagnostiek & Behandeling verleent zorg op basis van wettelijke regelingen binnen het kader van WMO/Jeugdhulp en bijvoorbeeld de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Op Maat Diagnostiek & Behandeling draagt er zorg voor dat haar zorg/dienstverlening en de algemene voorwaarden altijd aan deze wettelijke regelingen zal voldoen. De zorg/dienstverlening wordt hierop afgestemd.

Artikel 5. Zorgcontract

Het zorgcontract wordt aangegaan tussen Op Maat Diagnostiek & Behandeling en vertegenwoordiger/client. Het zorgcontract bevat een verwijzing naar de geïndiceerde zorg. Het zorgcontract bevat een artikel waaruit duidelijk blijkt dat het zorgplan deel uitmaakt van het zorgcontract. Het zorgcontract bevat tevens een beschrijving en specificatie van kosten van de zorg/dienstverlening die client gaat ontvangen. De zorg gaat pas dan van start nadat Op Maat Diagnostiek & Behandeling en Vertegenwoordiger/Client het zorgcontract ondertekend hebben.

Artikel 6, Verloop van de dienstverlening

  • Voor gebruikmaking van de dienst/zorgverlening door Op Maat Diagnostiek & Behandeling is een beschikking van de gemeente en of een geldige verwijzing van een daarvoor door de WMO/Jeugdwet gemachtigd persoon of instantie noodzakelijk.
  • Op Maat Diagnostiek & Behandeling streeft ernaar altijd vormen van zorg/dienstverlening binnen een tijdsbestek van 6 weken op te starten. Indien deze termijn niet gehanteerd wordt, wordt met vertegenwoordiger/client overlegd op welke wijze de zorg/dienstverlening dan zo snel mogelijk van start kan gaan of dat de opdracht kan worden terug gegeven.
  • Op Maat Diagnostiek & Behandeling neemt pas verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de zorg/dienstverlening nadat Op Maat Diagnostiek & Behandeling een door de vertegenwoordiger/client ondertekende zorgovereenkomst in huis heeft.
  • Samen met vertegenwoordiger/client maakt Op Maat Diagnostiek & behandeling een zorgplan. Dit zorgplan voldoet aan alle wet- en regelgeving en bevat een overzicht van alle hulp die client van Op Maat Diagnostiek & Behandeling ontvangt.
  • Het zorgplan wordt van kracht na instemming van de vertegenwoordiger/client. Het zorgplan dient door zowel Op Maat Diagnostiek & Behandeling als door Vertegenwoordiger/client te worden ondertekend. Het zorgplan wordt regelmatig geëvalueerd met vertegenwoordiger/client en blijft beschikbaar via het online zorgportaal.
  • Samen met de zorgovereenkomst end e algemene voorwaarden ontvangt vertegenwoordiger/client toestemmingsformulieren voor het inwinnen van informatie bij derden. Zonder dat deze formulieren ondertekend in het clientportaal zijn opgenomen mag Op Maat Diagnostiek & Behandeling geen informatie bij derden inwinnen met betrekking tot client.

Artikel 6, het zorgplan

Het zorgplan heeft als doel de kwaliteit van leven van de client te ondersteunen en sluit zoveel mogelijk aan bij diens wensen en mogelijkheden. Het zorgplan beschrijft de persoonlijke situatie van de client, de hulpvraag van de client en de overeengekomen vorm van zorg/dienstverlening. In het zorgplan worden de volgende zaken vastgelegd.

 1. De doelen waaraan gewerkt wordt
 2. Wie binnen de organisatie van Op Maat Diagnostiek & Behandeling het aanspreekpunt is voor vertegenwoordiger/client
 3. Welke mantelzorgers bij de hulpverlening betrokken worden en of en hoe zijn geïnformeerd worden.
 4. De evaluatie momenten en hoe er met de uitkomsten van de evaluaties wordt omgegaan.

Indien Op Maat Diagnostiek & Behandeling de zorg niet volgens afspraak zoals overeengekomen in het zorgcontract kan leveren, wordt vertegenwoordiger/client hiervan zo spoedig mogelijk in kennis. Het zorgplan wordt minsten eens per zes maanden met vertegenwoordiger/client geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Het staat vertegenwoordiger/client vrij om gemotiveerd om een extra evaluatie moment te verzoeken. De eerste evaluatie vindt plaats binnen drie maanden nadat client voor het eerste zorg heeft ontvangen door Op Maat Diagnostiek & Behandeling.

Artikel 8, wijzingen in de zorg

  • Wijzigingen in de te ontvangen zorg/dienstverlening kunnen pas actief worden nadat deze wijzingen in het zorgplan met toestemming van zowel vertegenwoordiger/client als Op Maat Diagnostiek & Behandeling, voorzien van ondertekening door bovenstaande partijen in het zorgplan zijn opgenomen.
  • In gevallen van spoed zal Op Maat Diagnostiek & Behandeling de vertegenwoordiger achteraf over de genomen maatregelen c.q. geboden zorg tijdens het spoedincident informeren.

Artikel 9, uitvoering van de zorg/dienstverlening

Op Maat Diagnostiek & Behandeling gaat ervan uit dat de algemene omgangsvormen volstaan. Agressie, intimidatie en discriminatie, op welke grond dan ook vormen voor Op Maat Diagnostiek & Behandeling een taboe. Indien vertegenwoordiger/client hiermee geconfronteerd wordt zij opgeroepen hiervan onmiddellijk een melding te doen bij de vertrouwenspersoon. Indien medewerkers van Op Maat Diagnostiek & behandeling te maken krijgen met agressie, intimidatie en of discriminatie op welke grond dan ook, kan dit leiden tot het opschorten van de zorg, onmiddellijke beëindiging van het zorgcontract en of aangifte bij de politie. Eventuele inkomsten die Op Maat Diagnostiek & Behandeling hierdoor dreigt mis te lopen zullen alsnog op vertegenwoordiger/client via rechtswegen verhaald worden.

De zorg/dienstverlening geboden door Op Maat Diagnostiek & Behandeling voldoet aan de AVG. Ter bescherming van client en medewerkers wordt de privacy van beide partijen te allen tijde beschermd. Het maken van geluids- en of beeldopnamen en het zonder toestemming van Op Maat Diagnostiek & Behandeling publiceren van deze opnamen is uitdrukkelijk verboden. Uitlatingen over clienten en of medewerkers via social media in welke vorm dan ook vallen ook onder bovenstaand verbod.

De ruimtes waarbinnen Op Maat Diagnostiek & Behandeling vertegenwoordigers/clienten ontvangt zijn rookvrij. Indien aan huis zorg wordt verleend dient deze zorg in rookvrije ruimtes te worden verzorgd. Het is medewerkers van Op Maat Diagnostiek & Behandeling uitdrukkelijk verboden te roken in het zicht / nabijheid van clienten.

Het is medewerkers van Op Maat Diagnostiek & Behandeling niet toegestaan giften te ontvangen, op welke manier dan ook, tenzij een symbolisch gebaar van dank, giften in natura en in geld zijn daarvan uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 10, beëindiging en opzegging

De zorgcontracten van Op Maat Diagnostiek & Behandeling zijn altijd minimaal geldig voor een duur van vier maanden. Opzegging dient schriftelijk bij de administratie plaats te vinden. De zorg/dienstverlening van Op Maat Diagnostiek & Behandeling heeft een opzegtermijn van een maand. Na vier maanden wordt telkens automatisch met een maand verlengt tot een schriftelijke opzegging plaatsvind.

De zorg/dienstverlening wordt beëindigt in onderstaande gevallen:

 • Indien de doelen zoals gesteld in het zorgplan zijn bereikt
 • Indien de geldigheidstermijn van de beschikking is verstreken.
 • Indien geen overeenstemming wordt bereikt over het zorgplan.
 • Met wederzijds goedvinden, tenzij het hulp betreft waartoe een maatregel van de kinderbescherming of een rechterlijk besluit verplicht.
 • Indien client overlijdt
 • Er een verandering in de beschikking plaats vind waardoor client geen recht meer heeft op zorg uitgevoerd door Op Maat Diagnostiek & Behandeling.
 • De vertegenwoordiger/client zijn/haar verplichtingen uit de zorgovereenkomst en het zorgplan niet naleeft.
 • De vertegenwoordiger/client gedrag vertoont ten opzichte van medewerkers of andere clienten van Op Maat Diagnostiek & Behandeling die een voortzetting van de zorg/dienstverlening onmogelijk maken.
 • De omvang, zwaarte of hulpvraag van de zorg/dienstverlening zich op een dusdanige manier ontwikkeld heeft dat deze buiten de mogelijkheden van de overeenkomst en of de expertise van Op Maat Diagnostiek & Behandeling gaat vallen.
 • Indien de geleverde zorg/diensten door Op Maat Diagnostiek & Behandeling niet meer vergoed worden vanuit de WMO/Jeugdzorg door zorgkantoor/gemeente en ook door de client niet voor eigen rekening worden gedragen.
 • In geval van surseance van Op Maat Diagnostiek & Behandeling. Algemene voorwaarden voor zorg en dienstverlening.

Opzegging dient schriftelijk te geschieden, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, rekening houdend met de datum waarop het zorgcontract is ingegaan. Tenzij dringende, aan de client mee te delen redenen, het onmiddellijk beëindigen van het zorgcontract rechtvaardigt.

Het is vertegenwoordiger/client toegestaan het zorgcontract met onmiddellijke ingang op te zeggen indien Op Maat Diagnostiek & Behandeling de algemene voorwaarden wijzigt. Het zorgcontract wordt in dat geval ontbonden op de ingangsdatum van de nieuwe algemene voorwaarden.

Artikel 10, privacy en informatiebeheer

Op Maat Diagnostiek & Behandeling verplicht zichzelf informatie op een dusdanige wijze aan vertegenwoordigers/client te verschaffen, dat deze ook begrepen is. Indien informatie elektronisch is verschaft, vergewist Op Maat Diagnostiek & Behandeling zich ervan dat vertegenwoordiger/client deze informatie ook daadwerkelijk ontvangen heeft.

Op Maat Diagnostiek & Behandeling verplicht zichzelf de volgende informatie altijd op de website aanwezig te hebben; de algemene voorwaarden, klachtenregeling, contact gegevens vertrouwenspersoon, klachtenportaalzorg.nl, klachtenfunctionaris, tarieven voor zorg/dienstverlening die niet vergoed wordt in het kader van de WMO/Jeugdwet, en de uitwerking van de Algemene Verordening Gegevensverwerking, AVG genoemd.

Op Maat Diagnostiek & Behandeling verplicht zich tot geheimhouding van al wat er plaatsvind tijdens de zorg/dienstverlening. Medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Enkel voor onderling overleg en supervisie mag informatie intern gedeeld worden binnen beperkte kring. Bovenstaand vervalt indien de rechter Op Maat Diagnostiek & Behandeling hier toe dwingt.

Op Maat Diagnostiek beheert en registreert informatie over vertegenwoordigers/cliënten in een elektronisch clientdossier en is aangesloten bij het landelijk verwijsindex risicojongeren. De manier waarop registratie en beheer van gegevens plaatsvind is vastgelegd in het privacyreglement, wat onderdeel uitmaakt van de algemene voorwaarden. De volledige tekst is op te vragen bij Op Maat Diagnostiek & behandeling en of te vinden op www.opmaatdiagnostiek.nl.

Aan andere personen dan vertegenwoordiger /client wordt geen informatie verstrekt tenzij zij Op Maat Diagnostiek & Behandeling daartoe schriftelijk hebben gemachtigd. Aan wettelijke vertegenwoordiger/ voogd van minderjarigen, wilsonbekwame client kan zonder toestemming van client gegevens worden overhandigd aan vertegenwoordiger/voogd.

Verstrekken van gegevens gebeurd aan diegene die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de zorg/dienstverlening en eventuele vervangers is toegestaan zonder toestemming van vertegenwoordiger/client, zover nodig voor de uitoefening van de werkzaamheden die een onderdeel vormen van het zorgcontract en zorgplan.

Indien Op Maat Diagnostiek & Behandeling informatie nodig heeft van derde die betrokken zijn bij client, te denken valt aan scholen, ander zorgverleners, etc. Dan zal Op Maat Diagnostiek & Behandeling hiervoor schriftelijk toestemming vragen aan vertegenwoordiger/client.

Op Maat Diagnostiek & Behandeling wisselt gegevens uit met instellingen indien dit noodzakelijk wordt geacht met betrekking tot financiering, uitvoering en continuïteit van geleverde zorg/dienstverlening. Dit kan zowel client specifieke als geaggregeerde informatie betreffen.

Bewaren van gegevens

  • Op Maat Diagnostiek & Behandeling bewaart gegevens voor een duur van 17 jaar, te rekenen vanaf het tijdstip dat zorg/dienstverlening door Op Maat Diagnostiek & Behandeling wordt stop gezet. Na afloop van de 17 jaar worden gegevens vernietigd dan wel elektronisch gewist.
  • Op Maat Diagnostiek & Behandeling vernietigd/wist gegevens binnen drie maanden nadat vertegenwoordiger/client hiertoe een schriftelijk verzoek heeft ingediend, met uitzondering van die gegevens waarvan aannemelijk is dat bewaring in het belang van client is of als de wet of de rechter zich tegen vernietiging/wissen verzet.
  • Op Maat Diagnostiek & Behandeling verstrekt vertegenwoordiger/client een afschrift van bescheiden afkomstig van derden, tenzij verstrekking inbreuk maakt op de privacy of belangen van derden.
  • De vertegenwoordiger/client heeft een recht op correctie. Medewerkers mag gevraagd worden informatie te veranderen, doch niet om informatie weg te halen. Er mag wel een verklaring worden toegevoegd.
  • Op Maat Diagnostiek en Behandeling verleent medewerking aan het verstrekken van gegevens ter controle door zorgkantoor/gemeente, zover de wet dit eist en toelaat en in overeenstemming is met de AVG.
  • Persoonsgegevens worden elektronisch verwerkt overeenkomstig de AVG.

Artikel 11, vertegenwoordiger

De vertegenwoordiger treed in de rechten en plichten uit hoofde van deze algemene voorwaarden zover client wilsonbekwaam, dan wel minderjarig is en zover vertegenwoordiger hiertoe gemachtigd is op grond van de w of een persoonlijke schriftelijke machtiging van de client: Algemene voorwaarden zorg en dienstverlening en AVG Op Maat Diagnostiek & Behandeling

Artikel 12, verzekering

Vertegenwoordiger/client is wettelijk verplicht een aansprakelijkheidsverzekering en zorgverzekering af te sluiten. Vertegenwoordiger/client is aansprakelijk voor eventueel door vertegenwoordiger/client veroorzaakte schade. Indien onverzekerd is vertegenwoordiger/client aansprakelijk voor de kosten die de zorg/dienstverlening uitgevoerd door Op Maat Diagnostiek & Behandeling met zich mee brengen.

Artikel 13, aansprakelijkheid

De professionals van Op Maat Diagnostiek & Behandeling zullen bij hun werkzaamheden alles beroepscodes in acht nemen en handelen in overeenstemming met het interne huishoudelijke regelement van Op Maat Diagnostiek & Behandeling, de CAO, en alle relevante wet- en regelgeving.

Medewerkers van Op Maat Diagnostiek & Behandeling die betrokken zijn bij de zorg van een client, dienen zorgvuldig en respectvol om te gaan met diens eigendommen.

Indien eigendommen van client toch beschadigd zijn geraakt door een medewerker van Op Maat Diagnostiek & Behandeling, tijdens de uitvoering van de zorg/dienstverlening, dan wordt eventuele schade gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering van Op Maat Diagnostiek & Behandeling.

Vertegenwoordiger/client geeft Op Maat Diagnostiek & Behandeling voldoende tijd om de schade bij de verzekeraar te verhalen. Op Maat Diagnostiek & Behandeling keert nooit meer uit dan de waarde van de schade zoals die door verzekeraar is vastgesteld. Eventuele schade, meer dan drie maanden geleden veroorzaakt zal niet meer in behandeling worden genomen. Indien de verzekering niet tot uitkering of dekking overgaat is Op Maat Diagnostiek & Behandeling niet verplicht alsnog de schade te voldoen. Een melding van schade dient schriftelijk te gebeuren.

Bovenstaand is tevens van toepassing indien Op Maat Diagnostiek & Behandeling derde inschakelt voor de uitvoering van de zorg/dienstverlening.

Artikel 14, klachtenregeling

Op Maat Diagnostiek & Behandeling streeft naar een uitmuntende uitvoering van het zorgcontract en zorgplan. Ondanks dat streven kunnen vertegenwoordigers/clienten een klacht hebben over zorg/dienstverlening.

Op de algemene voorwaarden van Op Maat Diagnostiek & Behandeling is een klachten regelement van kracht. Op Maat Diagnostiek & Behandeling zal er altijd naar streven om klachten in de minne te schikken. Het klachten reglement is te downloaden op www.opmaatdiagnostiek.nl

Indien een vertegenwoordiger/client niet tevreden is over de afhandeling van de klacht dan staat het vertegenwoordiger/client vrij om bij ernstige klachten gebruik te maken van de onafhankelijke bemiddeling Klachtenportaalzorg.nl. Kosten verbonden met het gebruik maken klachtenportaalzorg.nl zijn altijd voor rekening van Op Maat Diagnostiek & Behandeling. Dit betreft uitdrukkelijk niet het inschakelen van een eigen gekozen derde partij om namens vertegenwoordiger/client over de klacht te onderhandelen met Op Maat Diagnostiek & Behandeling danwel klachtenportaalzorg.nl

Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die niet door bemiddeling van klachtenportaalzorg.nl kunnen worden opgelost worden voorgelegd aan de rechtbank, kanton midden-Brabant te ’s-Hertogenbosch. Indien bepalingen uit de zorgovereenkomst/ algemene voorwaarden nietig blijken te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele zorgovereenkomst/algemene voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging nieuwe voorwaarden opstellen die zoveel mogelijk overeenkomt met de geest van de zorgovereenkomst/algemene voorwaarden. Indien Op Maat Diagnostiek & Behandeling tot bovenstaande rechtens wege gedwongen is vervalt de bepaling uit artikel 10, waarbij vertegenwoordiger/client het recht heeft om het zorgcontract te ontbinden op datum van ingang van de nieuwe voorwaarden voor zorgcontract danwel algemene voorwaarden.

Op Maat Diagnostiek & Behandeling hanteert een gedragscode voor al haar medewerkers. Deze gedragscode beschrijft hoe respectvol met elkaar en met vertegenwoordigers/client om te gaan. De code is gericht op het voorkomen en bestrijden van agressie, racisme, seksuele intimidatie en het respecteren van elkaars levensbeschouwelijke opvattingen.

De gedragscode is op te vragen bij alle medewerkers van Op Maat Diagnostiek & Behandeling.

Verplichtingen van de client.

  • Client staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van alle aan Op Maat Diagnostiek & Behandeling ter beschikking gestelde informatie.
  • Client verleent medewerking noodzakelijk voor uitvoering van zorgcontract en zorgplan.
  • Client onthoudt zich van gedrag dat schadelijk is voor medewerkers van Op Maat Diagnostiek & Behandeling, voor andere bezoekers en clienten van Op Maat Diagnostiek & Behandeling.
  • De client dient ten alle tijden mee te werken aan instructies die te maken hebben met de veiligheid.
  • De client verleent noodzakelijke medewerking om medewerkers van Op Maat Diagnostiek en Behandeling in staat te stellen de zorg conform regelgeving betreffende de arbeidsomstandigheden uit te voeren.
  • Client biedt medewerkers de gelegenheid taken uit te voeren zoals vastgesteld in het zorgplan of in het kader van veiligheid.
  • Client heeft een informatieplicht en dient Op Maat Diagnostiek & Behandeling te informeren over feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van het zorgcontract en het zorgplan.

De algemene voorwaarden van Op Maat Diagnostiek & Behandeling treden in werking op 31 december 2020.